Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
19 lip 2016

W okresach wcześniejszych większość przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych po uruchomieniu przechodziła na stan przedsiębiorstwa komunalnego na podstawie obowiązujących w tamtym okresie przepisów lub też w drodze nieodpłatnego ich przekazania przez inwestorów na rzecz poprzedników prawnych obecnego.

Zdarzały się jednak sytuacje, gdy przedsiębiorstwo odmawiało przejęcia przyłącza lub jego części. Wynikało to głównie z powodu zastosowania niewłaściwych materiałów lub niedotrzymania właściwych standardów wykonawstwa robót (np. zbyt małe przykrycie), albo z przebiegu przyłącza przez tereny niedostępne dla służb eksploatacyjnych przedsiębiorstwa.

W chwili obecnej w formie komunalnej. budowane przyłącza nie są przejmowane od ich inwestorów – pozostają własnością osób, których nieruchomości są w ten sposób przyłączone do sieci. Jest to zgodne z odpowiednimi zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

W praktyce wystepują więc różne stany formalne wynikające z prawa do posiadania przyłączy, decydujące o procedurze postępowania przy usuwaniu awarii.

Mogą zachodzić następujące sytuacje:

  • przyłącze w całości jest w posiadaniu Urzędu Gminy
  • część przyłącza jest w posiadaniu Urzędu Gminy, a część – władającego przyłączoną nieruchomością;
  • przyłącze w całości jest własnością osoby, której nieruchomość jest przyłączona do sieci lub współwłasnością
  • w przypadku korzystania z przyłącza lub jego części przez więcej niż jedną nieruchomość;
  • odcinek rurociągu nie jest przyłączem, lecz elementem instalacji nieruchomości Odbiorcy usług.


Awarie występujące na przyłączach będących w posiadaniu UrzęduGminy usuwane są przez służby eksploatacyjne i na jego koszt. Prace naprawcze podejmowane są w możliwie najkrótszym terminie od otrzymania wiadomości o wystąpieniu uszkodzenia.

Usuwanie uszkodzeń występujących na przyłączach będących w posiadaniu osoby władającej nieruchomością, tj. Odbiorców usług:

  • Odbiorca usług jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Urzędu Gminy o zaistniałym zdarzeniu i bezzwłocznego usunięcia awarii rozpoczynając prace naprawcze nie później niż przed upływem 12 godzin od wystąpienia awarii.
  • Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu uszkodzenia służby eksploatacyjne Urzędu Gminy mogą zastosować odcięcie dostawy wody do uszkodzonego przyłącza do czasu usunięcia awarii w celu zminimalizowania strat wody i ewentualnych innych szkód. Odcięcie takie polega na zamknięciu zasuwy połączeniowej – o ile pozwalają na to uwarunkowania techniczne tzn. nie skutkuje to przerwaniem dostawy do innych Odbiorców.
  • Jeżeli Odbiorca nie wywiązuje się z opisanych powyżej obowiązków i nie ma możliwości technicznych natychmiastowego przerwania świadczenia usług, a istnienie awarii utrudnia świadczenie usług dla innych Odbiorców lub awaria wyrządza szkody gminie lub osobom trzecim, to Referat Gospodarki Komunalnej ma prawo usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obiążyć Odbiorcę – posiadacza uszkodzonego przyłącza.
  • Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone awarią na przyłączu będącym w jego posiadaniu, a także za straty i szkody poniesione z tego powodu przez gminę.


Uszkodzenia występujące na rurociągach będących elementami instalacji

(w przypadku wodociągów – za wodomierzem głównym)

Takie awarie usuwa własnym staraniem i na własny koszt posiadacz nieruchomości. Zasadą jest, że w takich sytuacjach Odbiorca ponosi odpowiedzialność (pokrywa koszt) za całą ilość wody, która przepłynie przez wodomierz główny zainstalowany na przyłączu wodociągowym.

W przypadku korzystania również z przyłącza do sieci kanalizacyjnej i braku urządzenia pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym powyższe dotyczy również odpłatności za odprowadzone ścieki.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia