Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
19 lip 2016

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa usługi polegające na dostarczaniu wody i/lub obiorze ścieków świadczone są na podstawie umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem wodociagowo-kanalizacyjnym i odbiorcą jego usług.

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z Odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Gminę Gorzkowice przedstawione są w Rozdziale III "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzkowice” – sprawdź tutaj

Odbiorca usług posiadający tytuł prawny do nieruchomości przyłączonej do sieci powinien wystąpić z Wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków – wzór wniosku

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Dokument określający stan prawny nieruchomości (akt notarialny, wypis z ksiąg wieczystych, postanowienie sądu, umowę cywilno-prawną lub inny);
  2. Dokument tożsamości osoby uprawnionej do podpisania umowy;
  3. Pełnomocnictwo – jeżeli umowę zawiera przedstawiciel wnioskodawcy (np. w przypadku współwłasności); 4. W przypadku osób prawnych – wypis z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej oraz kopia nadania numerów REGON i NIP;
  4. W przypadku przejęcia nieruchomości od poprzednika prawnego – Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania budynku zawierający stany wodomierzy na dzień przekazania, podpisany przez stronę zdającą i przejmującą.


W przypadku zawierania umowy bezpośrednio po wykonaniu i odbiorze nowych przyłączy pominąć można te załączniki, które zostały złożone na etapie uzyskiwania zezwolenia na realizację przyłączy.  

Zasady zawierania umów z osobami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych opisuje ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 16 “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzkowice”.  

Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wygasa w przypadku:

  1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
  2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
  3. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,


Umowa zawarta z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym – poza przyczynami wskazanymi powyżej – wygasa również w razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, w której znajduje się lokal.  

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Gmina zaprzestaje świadczenia usług, w szczególności poprzez zamknięcie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontaż wodomierza głównego.

Ponowne przyłączenie do sieci, po wcześniejszym odcięciu dostawy wody lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, następuje po złożeniu przez Odbiorcę wniosku o zawarcie umowy. W przypadku długotrwałego zaprzestania świadczenia usług ponowne uruchomienie przyłącza następuje po stwierdzeniu jego właściwego stanu technicznego.

Gmina może odmówić ponownego zawarcia umowy jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaprzestania świadczenia usług.  

Przypadki szczególne, wymagające dodatkowych ustaleń rozpatrywane sa indywidualnie. Informacji udziela Urząd Gminy w Gorzkowicach - tel. Centrali : 44 681 80 06 wew. 26

Wniosek o wydanie informacji o warunkach przyłącza wod.-kan.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia