Kalendarz
Harmonagrm
Galerie
Kontakt Konatkt
herbGmina
Gorzkowice
13 mar 2017

Osoba

Agnieszka Korzela - Inspektor d.s. Planowania przestrzennego

Kontakt:tel. 44 681 80 06 wew. 32, pokój nr 10
email: akorzela@gorzkowice.pl

Obowiązki

Ustawy o planowaniu przestrzennym, a w szczególności:

 • przeprowadzenie prac w zakresie miejscowego planowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wnioskowanie zlecenia i przygotowanie zlecenia wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • nadzorowanie prac planistycznych oraz prowadzenie uzgodnień i konsultacji projektu,
 • przygotowywania i koordynacja prac gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 • nadzór nad upowszechnianiem i wdrażaniem zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu działek,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów pod dolesienie na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • opracowywanie analiz przestrzennych dla planowanych inwestycji na terenie gminy,
 • wydawanie opinii projektów koncesji na rozpoznanie złóż surowców naturalnych.

Ustawy prawo wodne, a w tym w szczególności:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych o naruszenie stosunków wodnych

Ustawy o drogach gminnych oraz realizacja zadań należących do zarządcy drogi, a w tym w szczególności:

 • wydawanie decyzji na zjazd z działki na drogę gminną będącą w zarządzie Gminy,
 • opracowywanie rocznych planów remontów,
 • ewidencja dróg gminnych i wewnętrznych oraz dokonywanie przeglądów stanu technicznego oraz prowadzenie książek obiektów.
 • wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzenia, wraz z sprawozdawczością w tym zakresie
 • realizacja zadań związanych z ich eksploatacją i bieżącym utrzymaniem należytego stanu technicznego, w tym oznakowanie,wykonywanie napraw nawierzchni, zakup materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania dróg oraz rozliczenie rzeczowo – finansowych poniesionych wydatków,
 • zlecenia i współpraca z kierownikiem referatu technicznego w zakresie realizacji pkt 2.

Ustawy prawo budowlane oraz spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych,w tym w szczególności:

 • dokonywanie czynności niezbędnych do rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego, w tym przygotowywanie umów użyczenia działek,
 • udział w czynnościach odbiorowych inwestycji realizowanych przez Gminę, opisywanie faktur,
 • współtworzenie planów inwestycyjnych,
 • koordynacja uzgodnień, umów i nadzór w procesie inwestycyjnym,
 • bieżąca kontrola wykonywania robót,
 • organizacja prac komisji z udziałem osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji
 • zakończenie, rozliczenie i przekazanie zrealizowanych obiektów,

Dokumenty do pobrania

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia